+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงชั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

     โดยมีวิทยากรจาก “หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางริ้น” มาบรรยายให้ความรู้แกพนักงาน
-ช่วงเช้าจะเป็นภาคทฤษฎี หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย
-ช่วงบ่ายได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและการฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น