+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (Ranong Frozen Foods Co.,Ltd.) หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “RFF” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย นายชูชัย รังสิยานันต์ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 โดยมีที่ตั้งอยู่เลขที่ 260/44 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง(จนถึงปัจจุบัน) ด้วยทุนจดทะเบียนแรกตั้ง 12,000,000.00 บาท

          เนื่องจากในปี  พ.ศ. 2552 – 2553  ยอดสั่งซื้อ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้กำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรองรับปริมาณให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ผู้บริหารในขณะนั้นจึงได้พิจารณาอนุมัติการขยายและปรับปรุงพื้นที่อาคารผลิต และ คลังจัดเก็บสินค้า เพิ่มอัตราการว่าจ้างแรงงาน และ จัดหาเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อเสริมการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 5 – 6 ตันต่อวัน เป็น10 – 15 ตันต่อวัน และ เพื่อให้การผลิตมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน อาหารระหว่างประเทศมากที่สุด ในการนี้ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และอาคารบ้านพักเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย

          จากรุ่นสู่รุ่น ในปี 2560 ได้มีการสืบทอดกิจการโดยผู้บริหารรุ่นที่สอง ของตระกูล  ” รังสิยานันต์ ”  ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยได้มีการปรับผังการบริหารองค์กร ปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ และกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้พร้อมรองรับการแข่งขันในธุรกิจ และ การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต