+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

Join Our Team

Ranong Frozen Foods Pay attention to personnel. This is the foundation for success and you contribute to our growth. Investing in people is a great investment for the future of our company. We look for employees who are confident, committed, creative. In order to develop and grow together.

Come Help us Make a better organization.

Ranong Frozen Foods To run a business to grow and sustain. The staff was involved in the creation of excellence in sustainable operations, including building relationships with customers, the integrity and transparency.

We focus on keeping employees growing with the organization. Presented by advances in line. Praise and reward performance.

Teams & Open Roles

Update 27.02.2019

Accounting

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

-บัญชีเบื้องต้น

-สรุปค่าใช้จ่ายและอื่นๆ

-ตรวจสอบใบกำกับภาษี ตรวจสอบการสั่งจ่ายทุกรายการ

-ติดต่อประสานงาน ธนาคาร,สรรพากร,สำนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สายงานบัญชี การเงิน หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้นำ

-มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Express

-ใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

-ทำงานภายใต้อรงกดดันได้ดี

เงินเดือน

-12,500 ขึ้นไป

Engineer

ฝ่ายวิศวกรรม

ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) (รับสมัครด่วน !)

รายละเอียดงาน

-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตั้งแต่ระบบเมนไฟ ไฟจนถึง บริภัณฑ์

-ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นได้

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะด้านการใช้งาน Microsoft Office

เงินเดือน

-10,500 ขึ้นไป

Sales & Export

ฝ่ายขายและส่งออก

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

รายละเอียดงาน

-ติดต่อลูกค้า,ดูแลลูกค้า (Offer , Sales Order , Schedule Visit , Complaint , หรือเรื่องอื่นๆที่ลูกค้าต้องการติดต่อ)

-ตรวจความถูกต้อง วิเคราะห์ ข้อมูลของ Costing ขาย และ Costing Inspection

-Presentation เกี่ยวกับงานที่ทำได้ในแต่ละ Week

ดูแลในการออกตู้หรือสินค้าตามจำนวนที่ตกลงกับลูกค้าไว้ หรือ แก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทมากที่สุด

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-อายุ 30 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือหากมีความรู้ในภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ทำงานด้านการตลาดเชิงรุก

-ใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

-สามารถทำงานได้ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เงินเดือน

-ขึ้นไป ตามประสบการณ์

Production

ฝ่ายผลิต

พนักงานไลน์ผลิต(รายวัน)

รายละเอียดงาน

-บรรทุกน้ำจากบ่อภายนอกเข้าโรงงาน

-ดูแลความสะอาดบ่อพักน้ำ

-ดูแลรักษาความสะอาดรถที่ใช้

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิ

-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยัน อดทน

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Human Resource

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พนักงานขับรถน้ำ

รายละเอียดงาน

-บรรทุกน้ำจากบ่อภายนอกเข้าโรงงาน

-ดูแลความสะอาดบ่อพักน้ำ

-ดูแลรักษาความสะอาดรถที่ใช้

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิ

-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยัน อดทน

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เงินเดือน

-12,000 ขึ้นไป

Let’s Work Together

          If you meet the requirements of the job and want to apply. Please download the application. From the application download page. Send resume, current photo, application document to the company or send to Mail: hr@rff.co.th

ติดต่อสอบถาม hr : 077-981700