+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ เราทุ่มเทพัฒนา และ ใส่ใจในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

เราได้รับการรับรองโรงงานผลิต, ผลิตภัณฑ์ และห่วงโซ่อุปทานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานอิสระ และ จากผู้ให้การรับรองที่มีชื่อเสียง

ระบบการจัดการคุณภาพของเราเพื่อความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดไว้. ระบบการจัดการคุณภาพได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานอิสระ. เพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตรงตามข้อกำหนดของ GMP, HACCP, U.S. FDA และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ระบบการจัดการคุณภาพเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่จากชาวประมง. การคุมขั้นตอนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ เราทำงานโดยรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม